БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP357 Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк 2019 - 2025 36,532.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй