БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP308 Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих, технологийн шинэчлэл хийх төсөл 2018 - 2022 206,003.0 Төлөвлөж буй дэлгэрэнгүй