БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP112 Аялал жуулчлалын гол чиглэл болох авто замын босоо тэнхлэгийн дагуух 8 байрлалд зорчигч, жуулчдад зориулсан түр буудаллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор-үлдэх 2018 - 2020 53,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй