БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP278 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал төслийн нэмэлт санхүүжилт 2009 - 2020 760,029.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй