БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP132 Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлт 2019 - 2021 52,430.4 Удаашралтай дэлгэрэнгүй