БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP160 Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк 2019 - 2021 161,158.0 Удаашралтай дэлгэрэнгүй