БУЦАХ
# Төслийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг, сая.төг menu.Төлөв
PIP434 Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл 2014 - 2024 152,310.0 Хэрэгжиж байгаа Дэлгэрэнгүй