БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP112 Аялал жуулчлалын гол чиглэл болох авто замын босоо тэнхлэгийн дагуух 8 байрлалд зорчигч, жуулчдад зориулсан түр буудаллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор-үлдэх 2018 - 2020 53,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP183 10 аймгийн төвд шинээр дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих 2017 - 2020 411,067.0 Удаашралтай дэлгэрэнгүй
PIP265 Барилгын арматурын үйлдвэр, Орхон аймаг Баян-Өндөр сум. 2018 - 2019 137,760.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP283 Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км авто зам барих төсөл 2017 - 2020 157,835.0 Ашиглалтанд өгсөн дэлгэрэнгүй
PIP326 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл 2018 - 2020 136,807.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй