БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP171 Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх 2017 - 2020 221,400.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй