БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP183 10 аймгийн төвд шинээр дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих 2017 - 2020 411,067.0 Удаашралтай дэлгэрэнгүй