БУЦАХ
Үндэсний Зүрх судасны төвийг өргөтгөх төсөл
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP163
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2017 - 2020
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Улсын төсөв
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Хэрэгжиж байгаа
 • Ажлын байр:
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага:
 • Мэргэжилтэн:
 • Албан тушаал:
 • Утас /ажил, гар/:
 • Цахим шуудан:
Төслийн зорилго

Үндэсний зүрх судасны төвийг өргөтгөх