БУЦАХ
Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төв байгуулах
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP320
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2015 - 2020
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Гадаад зээл тусламж
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 143,783.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Хэрэгжиж байгаа
 • Ажлын байр:
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: Эрүүл мэндийн яам
 • Мэргэжилтэн: -
 • Албан тушаал: -
 • Утас /ажил, гар/: 263695
 • Цахим шуудан: info@moh.gov.mn
Төслийн зорилго

Хүн амын өсөлттэй холбогдон гарч буй бодит эрэлтэд тулгуурлан олон нийтэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эмчилгээ, оношилгооны боломжит, хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх, гадаадад эмчлүүлэхээр явж буй өвчтөнүүдийн тоо болон эрүүл мэндийн нийт зардлыг бууруулах, орон нутгийн болон эрүүл мэндийн үйлчилгээ дутагдалтай газар илүү хүртээмжтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээг бий болгох, оношилгооны алдаанаас үүдэн гарах нас баралтын хэмжээг бууруулах.