БУЦАХ
Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
  • Төслийн дугаар: PIP434
  • Санхүүжилтийн хугацаа: 2014 - 2024
  • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Улсын төсөв
  • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 152,310.0 сая төгрөг
  • menu.Төлөв: Хэрэгжиж байгаа
  • Ажлын байр: 1500
Төслийн хариуцагч
  • Байгууллага: Налайхын Барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк ОНӨААТҮГ
  • Хэрэгжилтийн явц: Мон: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн үндсэн цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажилд 2 тэрбум 97 сая төгрөг/ажлын явц 100 %/ 2-р ээлжийн бүтээн байгуулалтад 100.0 сая төгрөгний санхүүжилт ажлын явц 17,4 %/ Налайх-Чойрын чиглэлийн төв замд холбох 4.64 км авто замын хучилтын ажил болон явган хүний замын тохижилтын ажилд 5 тэрбум 513.7 сая.төгрөгийг санхүүжилт /ажлын явц 100%/ хийгдсэн.
Төслийн зорилго

МУ-ын барилгын материалын салбарт шинжлэх ухааны ололт дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, орчин үеийн үйлдвэрийн дэд бүтэц, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлсэн үйлдвэрлэл, технологи, үйлчилгээний цогцолборыг хөгжүүлэх, Монгол улс Төвийн бүс Нийслэл хотын эдийн засгийн өсөлт, хүн амын амьжиргааны бүс, Нийслэл хотын эдийн засгийн өсөлт, хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд даацтай хувь нэмэр оруулахад оршино.