Нийт салбаруудын төсөл
Хэрэгжиж байгаа

1

Дэлгэрэнгүй
Ашиглалтанд өгсөн

0

Дэлгэрэнгүй
Удаашралтай

0

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөж буй

0

Дэлгэрэнгүй
Түр зогссон

0

Дэлгэрэнгүй
Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл

энэ жилд
Дэлгэрэнгүй
Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, бүтээн байгуулалтын төслийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Монгол Улсын хэмжээнд одоо хэрэгжиж байгаа болон дунд хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН мэдээллийг нэгтгэн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэн, сонирхогч бүх талуудыг мэдээллээр хангах зорилготой НЭЭЛТТЭЙ ОНЛАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ ЮМ.

Нэгдсэн мэдээллийн сан
Олон нийтэд ил тод, нээлттэй
Орон зайн мэдээллийн систем
Бүх талууд төслийн хэрэгжилтийн явцыг харах, хянах боломжтой
Мэдээллийн нэг эх үүсвэр - ижил мэдээлэл
Ашиглахад хялбар, ойлгомжтой, энгийн
Онлайн систем
Судалагаа шинжилгээ, төлөвлөлтийн суурь өгөгдөл
Мэдээ мэдээлэл

Цаг үеийн мэдээ мэдээллийг нэг дороос

Бусад мэдээ, мэдээлэл харах